<h3>ОБЩИ УСЛОВИЯ</h3>

<h4>тест 1</h4>

<p>
    <strong>"Лермитаж"</strong> ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК: 205295357, със седалище и адрес на управление: гр. София-1632,
    район Овча купел, ж.к. "Овча купел" № 411, вх. Б, ет. 2, ап. 2, представлявано от управителя Христина Витанова, web: https://lermitage.bg/,
    тел.: +359/………., email: …………., ("Лермитаж", "Администратора" или "ние") обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни
    по смисъла на Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД") и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
    относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
    и за отмяна на Директива 95/46/EО ("Общ регламент относно защитата на данните" или "Регламента") използва и защитава всяка информация,
    която предоставяте, когато използвате https://lermitage.bg/ ("Сайта" или "Платформата").
</p>
We use cookies to enhance your user experience and improve the quality of our site. If you continue browsing, we’ll assume that you consent to receiving all cookies. Сайтът на "Лермитаж" използва бисквитки за да подобри Вашето потребителско изживяване и качеството на нашите услуги. Ако продължите да сърфирате, ще приемем, че сте съгласни да получавате всички "бисквитки".
You have successfully subscribed! | Вие се абонирахте успешно!